YOGALÄRARUTBILDNING / FÖRDJUPADE STUDIER

Kursplan

Förkunskaper
För att antas till yogalärarutbildningen bör man ha utövat yoga kontinuerligt under flera år, samt ha en grundläggande kännedom om yogatekniker så som de lärs ut i Satyananda Yoga. 

Utbildningens mål är:

 • att utveckla kunskaper i och förståelse av yogans lära och praktiska utövande, så att den utexaminerade efter utbildningen kan ge en professionell och ansvarsfull service till sina elever
 • att ge en bas för det fortsatta studiet av filosofi, principer och utövande av yoga

Eleven bör:
 • delta i alla delkurser av yogalärarutbildningen
 • utöva ett dagligt yogaprogram under utbildningen
 • fullgöra de teoretiska studierna
 • själv som elev delta i yogakurs regelbundet under utbildningen
 • själv undervisa en gång i veckan under utbildningens sista år

Kursinnehåll
Undervisningen omfattar 3 kursdagar i Gävle och 56 internatdagar på kursgården i Hälsingland, fördelat på tre tillfällen per år. Vid dessa kurstillfällen förväntas den studerande också, som ett led i dennes personliga utveckling, följa den traditionella disciplinen i ett ashram vad gäller sovtider, mat, närvaro vid lektioner m.m. Undervisningen på kursgården sker tematiskt, då vi fokuserar på ett tema (exempelvis någon av yogainriktningarna) vid varje tillfälle.

Utbildningen är 2-årig, och delar av utbildningen sker också i hemmet på distans. Häri ingår exempelvis utövande av olika yogatekniker, studier av kurslitteraturen samt fullgörande av olika examinatoriska uppgifter. Man bör dagligen kunna avsätta en viss tid för studier och utövande under utbildningstiden.

A) Praktiska studier

 • Asana (kroppsövningar): Detaljerade studier av teknik, effekter (fysiska, mentala, emotionella), försiktighetsåtgärder och begränsningar.
 • Pranayama (andningsövningar): Ett urval av andningsövningar och klassiska pranayama. Mudra och Bandha (hållningar och lås): De fyra klassiska bandhas och ett urval av mudras, inklusive handmudras.
 • Shatkarma (renande övningar): Studier och utövande av hatha yogas renande övningar.
 • Yoga Nidra (djupavslappning): Teori och utövande av alla stadier, inklusive syfte och effekter.
 •  Meditation: Ett urval av de övningar som lärs ut vid Bihar School of Yoga, exempelvis Kaya Sthairyam, Antar Mouna, Ajapa Japa, Trataka, Shoonya, Tattwa Shuddhi.

B) Teoretiska studier

 • Yogiska texter, filosofi och de stora yogavägarna
 • Anatomi och fysiologi - en studie av kroppen och dess huvudsakliga system
 • Yogaterapi - hur man hanterar enkla och allmänna krämpor genom ett urval av yogatekniker
 • Yogiska energicentra och energikanaler, chakras & nadis
 • Yogapsykologi och västerländsk psykologi i jämförelse

C) Pedagogik och lärarrollen - professionella aspekter

 • Inlärningsteori
 • Kommunikation
 • Planering, förberedelse och utförande av kurser och lektioner
 • Första hjälpen
 • Etik och uppförande för yogalärare
 • Träning i lärarrollen

Examination

Eleven examineras av kvalificerade Satyananda yogalärare på grundval av sin:

 • Praktiska förmåga
 • Teoretiska kunskaper
 • Pedagogiska skicklighet
 • Utförande och presentation av ett enskilt projekt,
  exempelvis en uppsats som inriktas på något tema med anknytning till yoga